Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Националната асоциация на частните болници (наричана по-долу за краткост „Асоциацията”) е доброволен съюз на лечебните  заведения с частно участие, разкрити съобразно законодателството на Република България.
Чл. 2. /1/Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, със седалище град София.
/2/ Асоциацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена  полза.

ЦЕЛИ
Чл. 3. /1/ Целите на Асоциацията са:

 1. Да обединява и подпомага членуващите в нея болници за постигане на общите им задачи;
 2. Да се асоциира към Българския лекарски съюз като професионално-съсловна организация, изразител на позицията на широк кръг лекари по въпросите на здравеопазването;
 3. Да отстоява равнопоставеност в условията на работа и развитие в здравеопазването и предпоставки за развитието му;
 4. Да оказва помощ на лечебните заведения в разрешаване на специфичните им проблеми;
 5. Да защитава обществения престиж на лечебните заведения и създава условия за издигането им чрез повишена взискателност към работата им;
 6. Да отстоява и защитава интересите на лечебните заведения и допринася за изпълнението на националните здравни приоритети;
 7.  Да съдейства на членовете си за повишаване на медицинската, управленската и стопанската квалификация;
 8. Да осъществява контакти със сродни организации.

/2/ Асоциацията ще осъществява дейност за:
- подпомагане по всякакъв начин и спомагане за развитието на лечебните заведения;
- развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата;
- подпомагане на социалната и личностна интеграция;
- защита на човешките права;
- интердисциплинарни научни и приложни изследвания;
- образователна дейност;
- обучение;
- разпространяване на информация;
- експертни консултации на членовете.
/3/ Асоциацията ще извършва следните допълнителни стопански дейности, свързани с осъществяването на целите по чл.3, а именно – издателска, разпространителска дейност и търговия с печатни издания, както и консултантска дейност.
/4/ Приходите от стопанската дейност ще бъдат разходвани за общественополезните дейности, предмет на дейност на Асоциацията. Приходите няма да бъдат разпределяни като печалба.    

СРЕДСТВА
Чл. 4. Средствата, с които Асоциацията ще постигне своите цели са:

 1. предоставяне на консултации, изготвяне на експертни материали и други форми на експертно съдействие;
 2. провеждане на симпозиуми, семинари, конгреси и други форми на конферентна дейност с цел разискване, обсъждане и вземане на решения по актуални въпроси на здравеопазването;
 3. приложни и научни изследвания с приоритетно значение, породени от актуалния обществен живот в областта на здравеопазването и др. области;
 4. академични изследвания, които разглеждат причините и предпоставките за състоянието на проблемите днес и сочат перспективите за тяхното решаване;
 5. образование: курсове, стипендии, специализации и други форми на обучение на членовете;
 6. издателска дейност;
 7. разпределяне на набрания членски внос на Асоциацията за постигане на целите на Асоциацията;
 8. кандидатстване пред български и международни институции, финансиращи проекти в областта на здравеопазването;
 9. други средства, непротиворечащи на устава на Асоциацията, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото законодателство.

 
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 5. /1/. Член на Асоциацията може да бъде всяко лечебно заведение за болнична помощ,  което не е изцяло държавна или общинска собственост.
/2/ Желаещите членство подават до Управителния съвет на Асоциацията заявление-декларация за присъединяване към устава, подписани от лицето, представляващо лечебното заведение, като прилагат доказателства за актуална съдебна регистрация и разрешение за осъществяване на съответната лечебна дейност по Закона за лечебните заведения.
/3/ Управителния съвет се произнася по заявлението в срок от 1 /един/ месец с решение за приемане на нов член или мотивиран отказ за приемане. На всеки приет член се издава официален сертификат за членство.
/4/ Лечебното заведение, на което е отказано членство, може да кандидатства отново след отстраняване на констатираните от Управителния съвет пречки.
Чл. 6. /1/ Членството се прекратява:

 1. Поради закриване на лечебното заведение;
 2. С едномесечно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет на Асоциацията;
 3. Поради изключване;
 4. При отпадане.

/2/ Решението за изключване на член на Асоциацията се взема от Управителния съвет при поведение (действие или бездействие), което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Това решение може да се обжалва от изключвания член пред Общото събрание на членовете на Асоциацията.
/3/ При прекратяване на членството, лицето е длъжно да изплати невнесения до момента членски внос.
/4/ При прекратяване на членството встъпителната вноска не се възстановява.
/5/ Отпадането поради невнасяне на встъпителна вноска и/или на повече от 3(три) месечни членски вноски, се констатира по документи от Управителния съвет.
/6/ В случаите по предходната алинея, Управителния съвет изпраща писмено уведомление до съответния член за отпадането му от Асоциацията. Получилият уведомлението член има право в 7(седем) дневен срок от получаване на уведомлението да изплати всички дължими до момента вноски и да представи писмени доказателства за това в управлението на Асоциацията, в който случай членството му не се прекратява.
Чл. 7. Всяко лечебно заведение, член на Асоциацията, има право:

 1. Да участва в Общото събрание чрез управителните си органи или чрез упълномощено от тях лице;
 2. Да участва в управлението на Асоциацията по предвидения в настоящия устав ред;
 3. Да получава информация за делата на Асоциацията и да изразява мнение по тях и по работата на Управителния съвет;
 4. Да иска подкрепата на Асоциацията и да ползва финансова, консултативна, юридическа и друга необходима му помощ по ред, определен в Правилника.

Чл. 8. Членовете на Асоциацията са задължени:

 1. Да спазват нейният устав;
 2. Да не допускат с действия или бездействия уронващи престижа на Асоциацията;
 3. Да спазват утвърдения Кодекс за професионална етика на лекарите и законодателството на Република България;
 4. Да плащат редовно определения членски внос.

Чл. 9. /1/ Върховен  орган на Асоциацията е Общото събрание.
/2/ В Общото събрание всяко лечебно заведение - член на Асоциацията, се представлява от управителните си органи или чрез упълномощено от тях лице.
Чл. 10.  /1/.  Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията в населеното място, в което се намира седалището й. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
/4/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и в един национален всекидневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 11. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
/2/ В Общото събрание всеки член на Асоциацията има право на 1 /един/ глас. Допуска се гласуването с писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
/3/ Общото събрание взима решение с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите на изменение и допълнение на устава, прекратяване или преобразуване на Асоциацията, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от присъстващите.
/4/ Организацията и работата на Общото събрание се провеждат съгласно приет правилник.
Чл. 12. Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и председателя му;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
8. приема бюджета на сдружението;
9. взема решения относно размера на членския внос;
10. приема отчета за дейността на управителния съвет;
11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;
12. взема и други решения, предвидени в устава.
Чл. 13. /1/ Постоянно действащ орган на управление на Асоциацията между общите събрания е Управителния съвет, състоящ се от председател и четирима членове.
/2/ Съставът на Управителния съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване за срок от 4 /четири/ години. До избиране на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
/3/ В Управителния съвет могат да бъдат избирани само правоспособни лекари.
Чл. 14. /1/ Председателят на Управителния съет се избира с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите делегати на Общото събрание.
/2/ В случай, че при първото гласуване никой от кандидатите не получи повече от половината гласове, се провежда второ гласуване, в което се състезават двама кандидати, получили най-много гласове, като за избран се счита получилият повече гласове от второто гласуване.
/3/ Петте членове на Управителния съвет се избират с явно гласуване и се класират по брой получени гласове.
/4/ Асоциацията се представлява в дейността си от председателя на Управителния съвет.
Чл. 15. /1/ Мандатът на член от състава на Управителния съвет може да бъде предсрочно прекратен:

 1. Поради смърт.
 2. По собствено желание с едномесечно предизвестие до Управителния съвет;
 3. Поради прекратяване членството в Асоциацията;
 4. Поради системно неизпълнение на задълженията, произтичащи от устава или заеманата изборна длъжност;
 5. При трайно възпрепятстване.

/2/ При наличие на обстоятелства по т. 4 и 5 на предходната алинея, решение за предсрочно прекратяване на пълномощията се взема от Общото събрание.
/3/ В случай на предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Управителния съвет, той се замества от зам. председателя до следващото Общо събрание.
/4/ Съставът на Управителния съвет се попълва от новоизбран член от Общото събрание, за срок до края на текущия мандат.
Чл. 16. /1/ Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство и при условия, че присъстват повече от половината от членовете му.
/2/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
/3/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/  Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на съвета.
Чл. 17. /1/ Управителният съвет има следните правомощия:
1. представлява Асоциацията;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на Асоциацията;
8. приема и изключва членове на Асоциацията;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
/2/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по т.3 и т.6, както и относно ликвидацията на Асоциацията – с мнозинство от всички членове.

ФИНАНСОВА ИЗДРЪЖКА, ИМУЩЕСТВО
Чл. 18. /1/ За финансово обезпечаване дейността на Асоциацията се набират средства от:

 1. Встъпителни вноски и членски внос;
 2. Доброволни вноски, дарения и завещания;
 3. Приходи от печатни органи или от собствено имущество;
 4. Доходи от разрешени от закона дейности, осъществявани съгласно действащото законодателство.

/2/ Встъпителната вноска е в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и се внася еднократно в 15-дневен срок от решението на УС за приемане на нов член.
/3/ Членският внос се определя от Общото събрание.
/4/ За пълноправен член се счита платилия встъпителна вноска и членски внос.
/5/ При неплащане на встъпителна вноска в определения срок или забавяне на плащането на повече от три месечни вноски, членството се прекратява поради отпадане.
Чл. 19. /1/ Придобиване и разпореждане с имуществото на Асоциацията се извършва с решение на Общото събрание.
/2/ Когато това е предвидено в приетия от Общото събрание бюджет, за тези действия е достатъчно решение на Управителния съвет.
Чл. 20. В случай на прекратяване на Асоциацията, след удовлетворяване на всички кредитори имуществото й се разпределя по реда на закона.
Чл. 21. Отчетната финансова година на Асоциацията съвпада с календарната година, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.
/2/ В края на всяка отчетна финансова година председателят на УС  съставя опис на имуществото на Асоциацията и баланс, от който ясно да се вижда действителното икономическо състояние, както и данните,  изискуеми се от закона.
Чл. 22. Набраните средства от постъпления в Асоциацията се разпределят както следва:
а/ за изпълнение на съответни целеви програми на Асоциацията;
б/ за съответни отчисления за фондовете, ако са образувани такива;
в/ за изплащане на трудови и други възнаграждения на администрацията и сътрудниците на Асоциацията;
г/ за текущи разходи.
Чл. 23 Всички документи на Асоциацията се подписват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от надлежно упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват.
Чл. 24. Асоциацията се учредява  за неопределен срок.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Асоциацията притежава печат с надпис: «Национална асоциация на частните болници»;
 1. Всички въпроси, неуредени с настоящия устав, се решават съобразно действащото законодателство, а доколкото не са регламентиранив него, се уреждат с решение на Общото събрание или Управителния съвет на Националната асоциация на частните болници.

 

Настоящият устав е приет на Общо събрание на Асоциацията, проведено на 08.09.2006г. в гр. София.